Orkiestra Górnicza Orkiestra Górnicza Orkiestra Górnicza opp 1%

Stowarzyszenie Górnicze "Sutoris" im. Antoniego Langera

logo

Stowarzyszenie GórniczeStatutStowarzyszenia Górniczego "Sutoris"
im. Antoniego Langera
w Bochni.


Bochnia 2005
Rozdział I
Postanowienie ogólne
§ 1

1.Stowarzyszenie Górnicze - Sutoris im. Antoniego Langera zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 07.04.1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr. 79 poz. 855 z późn. zm. oraz niniejszego statutu.

2.Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym dobrowolnym samorządnym zrzeszeniem bez celów zarobkowych o profilu kulturalnym, działającym na rzecz pożytku publicznego.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów terytoria i innych państw.

§ 4

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Bochnia.

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci o treści: "Stowarzyszenie Górnicze - Sutoris im. Antoniego Langera".

§ 7

Centrum Kultury realizuje swoje zadania poprzez:

§ 8

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz sympatyków. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Do prowadzenia swoich prac ma zatrudniać pracowników.

2.Za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz Stowarzyszenia Zarząd może przyznać nagrody i wyróżnienia zarówno swoim członkom jak i osobom trzecim.

Rozdział II
Cele i sposoby działania.
§ 9

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1.Uaktywnienie i niesienie pomocy zespołom i organizacjom pragnącym utrwalć tradycje górnictwa solnego.

2.Powoływanie w środowiskach szkolnych klubów i kół miłośników Bocheńszczyzny zagospodarowując czas wolny dzieci i młodzieży.

3.Współpracę z etatowymi ośrodkami kultury celem wzbogacenia programu działań na rzecz górniczego folkloru.

4.Współuczestniczenie i organizację spotkań, odczytów prelekcji, wystaw tematycznie związanych z górnictwem solnym.

5.Udzielanie pomocy samoistnie tworzącym się zespołom muzycznym, orkiestrom dętym, chórom, zespołom tanecznym i innym organizacjom, które zmierzają do wzbogacenia dorobku kulturowego.

6.Inspirowanie środowiska twórczości artystycznej do wzbogacania dorobku o tematyce regionalnej.

7.Ukazywanie dokonań minionych pokoleń na rzecz rozwoju górnictwa solnego.

8.Organizowanie i współorganizowanie imprez artystycznych i kulturalnych.

9.Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie i ich prawa i obowiązki.
§ 11

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.Osoba prawną może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dziela się na:

1.Członków Zwyczajnych.

2.Członków Wspierających.

§ 13

1.Członkiem Zwyczajnym może byc osoba fizyczna, która ukonczyła 16 lat i wyraziła swą wolę poprzez złozenie pisemnej deklaracji.

2.Członkiem wspierającym może byc osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnośćią Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

3.Członków Zwyczajnych i Wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu.

4.Członkowie Zwyczajni i Wspierający nie mogą korzystać z pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia. Dotyczy to również pracowników oraz ich osób, z którymi pracownicy pozostaja w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sa związani z tytułu przysposobienia lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.

5.Przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich w szególności, jeżeli przekazywanie to nastepuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warumkach.

6.Nie moga też wykorzystywac majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, cżłonków organu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

7.Nie mogą na szczególnych zasadach dokonywać zakupu towarów lub usług od Stowarzyszenia do którego należą. Ograniczenie to stosuje się także do pracowników oraz osób bliskich.

§ 14

1.Członek Zwyczajny ma prawo do:

a.czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia,

b.zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

c.zaskarzania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2.Członek Zwyczajny zobowiązany jest do:

a.aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia

b.przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia.

§ 15

1.Członek Wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa Członka Zwyczajnego określone w § 14 ust. 1 lit. b.

2.Członek Wspierający posiada obowiązki okreslone w § 14 ust. 2 lit. a i b

§ 16

1.Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a.dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarszyszenia zgłoszonej na piśmie do zarządu,

b.śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego,

c.skreślenia z listy członków w wyniku rażącego naruszenia postanowień statutu lub braku aktywności w ciągu 1 roku.

2.W przypadku określonym w ust. 1 lit. c orzeka zarząd podając skreślenia lub wydalenia.

3.Osoba wykluczona lub skreslona ma prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia stosownej uchwały.

4.Do osób, którym odmówiono prawa członkowstwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1.Walne Zebranie Członków.

2.Zarząd.

2.Komisja Rewizyjna.

§ 18

1.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu członków Walnego Zebrania Członków.

2.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane sa w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczny uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.

3.Uchwały Komisji rewizyjnej podejmowane sa w głosowaniu jawnym zwykłą wiekszością głosó przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum) chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 19

W przypadku ustąpienia wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy władz jest uzupełniony poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

§ 20
Walne Zebranie Członków

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a.z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b.z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§ 21

1.Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na rok.

3.Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4.Obradami kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i Sekretarz.

5.Prezydium Walnego Zebrania wybierane jets w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów obecnych na Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

6.Członek ustepujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

7.Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a.Zarząd.

b.Komisja Rewizyjna.

c.1/3 Członków Stowarzyszenia.

8.O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego zebrania Członków zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

9.Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie w tym samym dniu 30 minut póxniej niż pierwszy termin.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:.

1.Uchwalenie statutu lub jego zmian.

2.Uchwalenie regulaminów władz statutowych.

3.Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.

4.Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

5.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 23

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a.z własnej inicjatywy,

b.na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c.na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

2.Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

1.Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków reprezentuje je na zewnatrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2.Zarząd składa się z 3 - 5 członków.
Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i wiceprezesa stowarzyszenia.

3.Posiedzenia zarządu odbywają się 1 raz na miesiąc.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:

1.Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.

2.Ustalenie bydżetu stowarzyszenia.

3.Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

4.Podejmowania decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego.

5.Zwołanie Walnego Zebrania Członków.

6.Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.

7.Składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

8.Uchwalenie regulaminów przewidzianych w statusie.

9.Ustanowienie składek członkowskich i określenie ich wysokości.

§ 26

1.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.komisja składa się z 3 - 5 osób ze swojego składu wybiera przewodniczącego.

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:.

1.kontrolowanie całokształtu działalności stowarzyszenia.

2.Wystepowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.

3.Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd.

4.Zwołania Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez zarząd w terminie ustalonym statutem.

5.Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Władzom Stowarzyszenia.

6.Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 28

1.Cłonkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudniena.

2.Nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestepdtwo z winy umyślnej.

3.Mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) oraz ustawami uzupełniającymi jak art. 20 pkt. 6 lit. c. ustawy z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873).

4.Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek, fundusze
§ 29

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30

1.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a.dotacje,

b.darowizny środków pieniężnych i rzeczowych,

c.zapisy, spadki,

d.inne.

2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami pozyskane środki przeznacza na swoją działalność statutową.

3.Pozyskane środki przeznacza na swoją działalność statutową.

§ 31

Dla ważności oswiadczenia woli jak również wszystkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane sa podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa i wiceprezesa lub Prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 32

1.Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3.W sprawach dotyczących rozwiazania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr. 79 poz. 855 z późn. zm.).

32-700 Bochnia, ul. Campi 15, tel. 0-14 6152400
konto: KBS O/Bochnia, nr 34859100070080001140000001
NIP 868-177-41-31, Regon 852731110

Copyright 2018 Stowarzyszenie Górnicze "Sutoris" im. Antoniego Langera